Privatlivspolitik for Grøn Polering

Senest opdateret 9/7 2018

 

Grøn Polerings dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Grøn Polering er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Firmanavn: Grøn Polering

Adresse: Strandbyvej 29

CVR: 32117066

Telefonnr.: 70707747

Mail: [email protected]

Website: gronpolering.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, kundeoprettelsesesdato, telefonnummer, e-mailadresse

 

 

Her indsamler vi oplysninger fra

 • Vi kan hente telefon numre eller email adresser fra offentligt tilgængelige kilder som nummeroplysningen (118) eller hjemmesider, hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig via de oplysninger, du har oplyst til os.

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine kundeoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opkrævning og betaling af fakturaer m.v.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kundoplysninger også i en periode efter ophør af kunderelationen. Vi sletter dine oplysninger efter ophør af kunderelation, når vi ikke har behov for at kontakte dig mere fx om forfaldne fakturaer o.l.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

I forbindelse med eventuel inkasso videregiver vi dine oplysninger til et inkasso bureau.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine kontaktoplysninger så længe du er kunde hos os. Efter ophør af kundeforholdet, og når vi ikke har brug for at kontakte dig mere eksempelvis ifm. forfaldne fakturaer o.l., sletter vi dine oplysninger.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.